GFN Home

Settlement of 2013

TEXT US TO #9870

Investor Relation

Financial Statements of 2013

(Unit: thousand Won)
자 산 부 채 및 자 본
항목 금 액 항목 금 액
2013년 2012년 2013년 2012년
Ⅰ.유동자산 541,822 494,890 부      채  
(1)당좌자산 541,822 494,890 Ⅰ.유동부채 73,167 32,354
현금및현금성자산(주석3) 64,181 155,931 예수금 33,183 26,103
단기금융상품(주석4) 414,689 251,903 부가세예수금 - 4,551
미수금 58,544 83,677 미지급비용 39,984 1,700
부가세대급금 1,578 - Ⅱ.비유동부채 4,338 18,999
선남세금 2,830 3,379 퇴직급여충당부채(주석7) 181,881 122,084
Ⅱ.비유동자산 1,043,259 1,265,670 퇴직연금운용자산 -177,543 -103,085
(1)유형자산 1,039,102 1,258,607 부 채 총 계 77,505 51,353
차량운반구 64,989 64,989 자      본  
감가상각누계액 -23,829 -10,832 Ⅰ.자본금 2,367,326 2,367,326
방송시설 1,738,440 1,737,178 출연금(주석1, 8) 2,367,326 2,367,326
감가상각누계액 -776,626 -602,813 Ⅱ.결손금 -859,750 -658,118
방송사무장비 49,557 49,557 미처리결손금(주석11) -859,750 -658,118
감가상각누계액 -40,472 -30,560 자 본 총 계 1,507,576 1,709,208
비품 135,741 132,891      
감가상각누계액 -108,698 -81,803   
(2)무형자산 4,157 7,063   
자 산 총 계 1,585,081 1,760,561 부채및자본총계 1,585,081 1,760,561

Income Statement of 2013

(Unit: thousand Won)
비 용 수 익
항목 금 액 항목 금 액
2013년 2012년 2013년 2012년
Ⅱ.영업비용(주석10) 2,374,185 2,239,153 Ⅰ.영업수익(주석8) 2,148,576 2,024,931
인건비 736,110 622,963 방송수입 178,437 191,795
퇴직급여 63,429 74,727 협찬수입 116,139 83,636
복리후생비 79,661 64,077 영문블로그(지자체보조) 24,000 24,000
여비 35,333 33,179 영어토론(지자체보조) 270,000 265,500
업무추진비 42,667 38,929 보조금수입 1,560,000 1,460,000
공공운영비 221,568 240,383      
세금과공과금 312 -      
감가상각비 223,616 220,237      
수선유지비 26,352 24,175      
행사운영비 24,513 35,222      
지급수수료 27,502 29,624      
방송발전기금 3,475 4,435      
용역비 - 2,836      
무형자산상각비 2,906 2,870      
관서업무비 6,042 4,233      
연구개발비 2,126 11,868      
프로그램진행비 523,294 485,056      
영어합창대회비용 58,020 53,097      
영어토론(지자체지출) 270,000 265,500      
영문블로그(지자체지출) 26,057 24,543      
포상금 1,200 1,200      
Ⅲ.영업손실 -225,609 -214,223      
Ⅳ.영업외수익 26,416 21,548      
이자수익 24,362 21,326      
잡이익 2,054 222      
Ⅴ.영업외비용 2,438 24      
잡손실 2,438 24      
Ⅵ.법인세차감전순손실 -201,631 -192,674      
Ⅶ.법인세등(주석9) - -      
Ⅷ.당기순손실 -201,631 -192,674      
CONTACT GFN
 • TEL : +82-62-460-0987
 • FAX : +82-62-461-0987
 • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
 • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
  GWANGJU METROPOLITAN CITY,
  KOREA REPUBLIC VIEW MAP
  (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK