GFN Home

Settlement of 2014

TEXT US TO #9870

Investor Relation

Financial Statements of 2014

(Unit: thousand Won)
자 산 부 채 및 자 본
항목 금 액 항목 금 액
2014년 2013년 2014년 2013년
Ⅰ.유동자산 489,525 541,822 부      채  
(1)당좌자산 489,525 541,822 Ⅰ.유동부채 48,715 73,167
현금및현금성자산(주석3) 67,034 64,181 예수금 37,794 33,183
단기금융상품(주석4) 370,955 414,689 부가세예수금 275 -
미수금 48,669 58,544 미지급비용 10,646 39,984
부가세대급금 - 1,578 Ⅱ.비유동부채 9,364 4,338
선남세금 2,567 2,830 퇴직급여충당부채(주석7) 250,697 181,881
Ⅱ.비유동자산 877,809 1,043,259 퇴직연금운용자산 -241,333 -177,543
(1)유형자산 856,137 1,039,102 부 채 총 계 58,079 77,505
차량운반구 64,989 64,989 자      본  
감가상각누계액 -36,827 -23,829 Ⅰ.자본금 2,367,325 2,367,326
방송시설 1,744,221 1,738,440 출연금(주석1, 8) 2,367,325 2,367,326
감가상각누계액 -950,903 -776,626 Ⅱ.결손금 -1,058,370 -859,750
방송사무장비 73,547 49,557 미처리결손금(주석11) -1,058,370 -859,750
감가상각누계액 -53,120 -40,472 자 본 총 계 1,308,955 1,507,576
비품 139,066 135,741      
감가상각누계액 -124,836 -108,698   
(2)무형자산 21,672 4,157   
자 산 총 계 1,367,034 1,585,081 부채및자본총계 1,367,034 1,585,080

Income Statement of 2014

(Unit: thousand Won)
비 용 수 익
항목 금 액 항목 금 액
2014년 2013년 2014년 2013년
Ⅱ.영업비용(주석10) 2,518,801 2,374,186 Ⅰ.영업수익(주석8) 2,298,796 2,148,576
인건비

755,995

736,110 방송수입 162,654 178,437
퇴직급여 71,554 63,429 협찬수입 132,142 116,139
복리후생비 88,419 79,661 영문블로그(지자체보조) 24,000 24,000
여비 21,401 35,333 영어토론(지자체보조) 270,000 270,000
업무추진비 38,630 42,670 보조금수입 1,710,000 1,560,000
공공운영비 260,208 221,568      
세금과공과금 415 312      
감가상각비 216,063 223,616      
수선유지비 21,492 26,352      
행사운영비 33,167 24,513      
지급수수료 26,679 27,502      
방송발전기금 1,139 3,475      
용역비 - -      
무형자산상각비 3,982 2,906      
관서업무비 7,253 6,042      
 프로그램제작비(국고보조) 49,809       
연구개발비 - 2,126      
프로그램진행비 566,603 523,294      
영어합창대회비용 61,322 58,020      
영어토론(지자체지출) 270,000 270,000      
영문블로그(지자체지출) 24,370 26,057      
포상금 300 1,200      
Ⅲ.영업손실 -220,005 -225,670      
Ⅳ.영업외수익 25,070 26,416      
이자수익 23,182 24,362      
잡이익 1,888 2,054      
Ⅴ.영업외비용 3,686 2,438      
잡손실 3,686 2,438      
Ⅵ.법인세차감전순손실 -198,621 -201,631      
Ⅶ.법인세등(주석9),253 - -      
Ⅷ.당기순손실 -198,621 -201,631      
CONTACT GFN
 • TEL : +82-62-460-0987
 • FAX : +82-62-461-0987
 • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
 • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
  GWANGJU METROPOLITAN CITY,
  KOREA REPUBLIC VIEW MAP
  (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK