GFN Home

Settlement of 2015

TEXT US TO #9870

Investor Relation

Financial Statements of 2015

((Unit: thousand Won)
자 산 부 채 및 자 본
항목 금 액 항목 금 액
2015년 2014년 2015년 2014년
Ⅰ.유동자산 456,491 489,225 부      채  
(1)당좌자산 456,491 489,5225 Ⅰ.유동부채 45,409 48,715
현금및현금성자산(주석3) 52,672 67,034 예수금 45,016 37,794
단기금융상품(주석4) 353,158 370,955 부가세예수금 - 275
미수금 43,298 48,669 미지급비용 393 10,646
 선급금 3,564       
부가세대급금 1,134 - Ⅱ.비유동부채 4,783 9,364
선남세금 2,666 2,567 퇴직급여충당부채(주석7) 312,749 250,697
Ⅱ.비유동자산 738,139 877,809 퇴직연금운용자산 -307,966 -241,333
(1)유형자산 722,072 856,137 부 채 총 계 50,192 58,079
차량운반구 64,989 64,989 자      본  
감가상각누계액 -49,825 -36,827 Ⅰ.자본금 2,367,326 2,367,325
방송시설 1,764,109 1,744,221 출연금(주석1, 8) 2,367,326 2,367,325
감가상각누계액 -1,126,459 -950,903 Ⅱ.결손금 1,222,887 -1,058,370
방송사무장비 98,848 73,547 미처리결손금(주석11) 1,222,887 -1,058,370
감가상각누계액 -59,605 -53,120 자 본 총 계 1,144,439 1,308,955
비품 164,685 139,066      
감가상각누계액 -134,669 -124,836   
(2)무형자산 16,067 21,672   
자 산 총 계 1,194,631 1,367,034 부채및자본총계 1,194,631 1,367,034

Income Statement of 2015

(Unit: thousand Won)
비 용 수 익
항목 금 액 항목 금 액
2015년 2014년 2015년 2014년
Ⅱ.영업비용(주석10) 2,709,514 2,518,801 Ⅰ.영업수익(주석8) 2,520,324 2,298,796
           
인건비

858,545

755,995

방송수입 165,756 162,654
퇴직급여 83,226 71,554 협찬수입 124,567 132,142
복리후생비 95,145 88,419 영문블로그(지자체보조) 24,000 24,000
여비 22,642 21,401 영어토론(지자체보조) 270,000 270,000
업무추진비 41,902 38,630 보조금수입 1,960,000 1,710,000
공공운영비 259,292 260,208      
세금과공과금 446 415      
감가상각비 204,871 216,063      
수선유지비 20,786 21,492      
직원교육비 2,969 -      
행사운영비  28,064  33,167      
지급수수료 25,880 26,679      
방송발전기금 - 1,139      
무형고정자산상각 5,605 3,982      
관서업무비 8,088 7,253      
 프로그램제작비(국고보조) - 49,809       
연구개발비 13,652 -      
한국전파(제작비) 29,670 -      
 프로그램제작비 662,206  556,603       
영어합창대회비용 63,779 61,322      
영어토론(지자체지출) 270,000 270,000      
영문블로그(지자체지출) 12,446 24,370      
포상금 300 300      
Ⅲ.영업손실 -189,190 -220,005      
Ⅳ.영업외수익 24,674 25,070      
이자수익 22,111 23,182      
잡이익 2,563 2,054      
Ⅴ.영업외비용 21 3,686      
잡손실 21 3,686      
Ⅵ.법인세차감전순손실 164,517 -198,621      
Ⅶ.법인세등(주석9),253 - -      
Ⅷ.당기순손실 164,517 -198,621      
CONTACT GFN
 • TEL : +82-62-460-0987
 • FAX : +82-62-461-0987
 • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
 • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
  GWANGJU METROPOLITAN CITY,
  KOREA REPUBLIC VIEW MAP
  (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK