GFN Home

Xin Chào Vietnam

every Saturday&Sunday18:00~20:00
TEXT US TO #9870

INTRODUCTION

Thời gian phát sóng Rario hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật thời gian từ 18:00 đến 20:00. Dẫn chương trình ngày thứ bảy biên tập viên Lê Hoa. Dẫn chương trinh ngày chủ nhật biên tập viên Viết phong. Nội dung chương trình ngày thứ bảy trọng tâm chuyên về chủ đề Gia đình đa văn hóa. Nội dung trọng tâm ngày chủ nhật chuyên về chủ đề Sinh viên và Lao động.

HOST Nguyen Minh Nguyet PRODUCER Kim Miyoung WRITER Nguyen Minh Nguyet
TIME every Saturday&Sunday,18:00~20:00

AOD SERVICE

[Chủ nhật (Sun - 일)] 2017.07.09 Xin chao Vietnam  play  play 2017-07-12
[Thứ 7 (Sat - 토)] 2017.07.08 Xin chao Vietnam  play  play 2017-07-12
[Thứ 7 (Sat - 토)] 2017.07.01 Xin chao Vietnam  play  play 2017-07-12
[Chủ nhật (Sun - 일)] 2017.07.02 Xin chao Vietnam  play  play 2017-07-12
[Chủ nhật (Sun - 일)] 2017.06.25 Xin chao Vietnam Program  play  play 2017-06-28
[Thứ 7 (Sat - 토)] 2017.06.24 Xin chao Vietnam Program  play  play 2017-06-28
CONTACT GFN
  • TEL : +82-62-460-0987
  • FAX : +82-62-461-0987
  • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
  • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
    GWANGJU METROPOLITAN CITY,
    KOREA REPUBLIC VIEW MAP
    (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK