GFN Home

Xin Chào Vietnam

every Saturday&Sunday18:00~20:00
TEXT US TO #9870

INTRODUCTION

Thời gian phát sóng Rario hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật thời gian từ 18:00 đến 20:00. Dẫn chương trình ngày thứ bảy biên tập viên Lê Hoa. Dẫn chương trinh ngày chủ nhật biên tập viên Viết phong. Nội dung chương trình ngày thứ bảy trọng tâm chuyên về chủ đề Gia đình đa văn hóa. Nội dung trọng tâm ngày chủ nhật chuyên về chủ đề Sinh viên và Lao động.

HOST Le Hoa Sophia & Nguyen Viet Phong PRODUCER Nguyễn Xuân Đạt WRITER Le Hoa Sophia & Nguyen Viet Phong
TIME every Saturday&Sunday,18:00~20:00

MESSAGE BOARD

There is no post.

PHOTO GALLERY

There is no post.

AOD SERVICE

There is no post.
CONTACT GFN
  • TEL : +82-62-460-0987
  • FAX : +82-62-461-0987
  • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
  • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
    GWANGJU METROPOLITAN CITY,
    KOREA REPUBLIC VIEW MAP
    (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK